Lakitoimisto Andersin | Savonlinna ja Varkaus

Toimistomme on helposti lähestyttävä, yritysten ja tavallisten ihmisten oikeudellisiin palveluihin keskittynyt lakitoimisto.
Olipa asiasi minkä tyyppinen tahansa, olemme valmiita auttamaan kaikentasoisissa juridisissa asioissa luottamuksella, kustannustehokkaasti sekä ammattitaitoisesti.

On kyse sitten esimerkiksi perukirjan, testamentin, perinnönjakosopimuksen, edunvalvontakirjan tai ositussopimuksen laatimisesta, niin autamme luomaan yksilölliset, tarpeiden ja toiveiden mukaiset asiakirjat.

Asiakkaamme saavat aina ensiluokkaista, henkilökohtaista ja nopeaa palvelua. Lämpimästi tervetuloa toimistollemme Savonlinnaan tai Varkauteen!

Lakipalvelut

Lakitoimisto Andersin

Luotettava yhteistyökumppanisi oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä asioissa. Palvelumme lähtökohtina ovat ammattitaito, kokemus sekä asiakkaan oikeusturvasta ja eduista huolehtiminen.

LA_LOGO_viivalla_mv

Usein kysytyt kysymykset

Sinulle ei aiheudu kuluja, sillä alustava puhelimitse tai sähköpostia käyttäen tapahtuva alkuneuvottelu on aina sinulle maksuton.

Hinta perustuu asian vaatimaan ja siihen käytettyyn työmäärään. Toimistomme tuntilaskutus on 225 € (+alv) ja asiakas saa aina yksityiskohtaisen laskun niistä toimenpiteistä, joista lasku koostuu. Toimeksiannon alussa asiakas saa aina halutessaan arvion aiheutuvien kulujen kokonaismäärästä. Tapauskohtaisesti etukäteen voidaan myös sopia ns. kiinteästä hinnasta, joka toimeksiannon hoitamisesta veloitetaan.

Mikäli Sinulla ei ole enää voimassa olevaa toimeksiantoa tarkoittamasi asianajajan tai toisen asianajotoimiston kanssa, niin voitte kääntyä toimistomme puoleen.

Mikäli perittävä henkilö ei ole tehnyt testamenttia, perittävänä oleva omaisuus jakautuu perinnönjaossa lain määrittelemän perimysjärjestyksen mukaisesti. Mikäli haluat itse määrätä, miten omaisuus jaetaan kuoltuasi, Sinun on tehtävä laissa asetetun muotomääräykset tarkasti täyttävä testamentti. Mikäli testamenttia tehdessä ei ole noudatettu muotomääräyksiä, testamentti voidaan katsoa pätemättömäksi ja testamentti menettää merkityksensä.

Erityistä huomioita on lisäksi kiinnitettävä siihen, että testamentissa annetut määräykset ovat sisällöltään selkeitä ja yksiselitteisiä, jotta omaisuus tulee jakautumaan juuri sillä tavalla kuin Sinä olet halunnut ja olet tarkoittanut.

Testamentin tekemisessä on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa, sillä erilaisia testamenttimääräysvaihtoehtoja on lukuisia ja esimerkiksi veroseuraamukset voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen siitä, valitsetko tehdä hallintaoikeustestamentin vai omistusoikeustestamentin. Lisäksi muun muassa rintaperillisten oikeus lakiosaan voi tosiasiassa kaventaa testamenttausvapauttasi ja näin vaikuttaa myös siihen, miten testamenttimääräys on laadittava, jotta testamenttimääräykselle asettamasi tavoite voi toteutua.

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin ja autamme sinua laatimalla Sinun tahtosi täyttävän testamentin.

Lähtökohtaisesti jokaisen työsuhteen taustalla on työsopimus, joka voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Poikkeuksetta on suositeltavaa, että työsopimus tehdään kirjallisesti ja että molemmat osapuolet myös allekirjoittavat sopimuksen. Kirjallinen työsopimus on omiaan ennaltaehkäisemään työsuhteeseen liittyvien erimielisyyksien ja/tai riitaisuuksien syntymistä, sillä kirjallisesti laadittu työsopimus luo selkeät pelisäännöt sopijapuolille ja työntekijän on huomattavasti helpompi vedota oikeuksiinsa epäselvyys- tai sopimusrikkomustilanteissa. Näin menetellen vältytään siis usein turhilta riidoilta, joita saattaisi syntyä suullisen työsopimuksen johdosta.

Pelkkä kirjallisesti laadittu työsopimuskaan ei ole välttämättä riittävä epäselvyyksien välttämiseksi ja työntekijän oikeuksien turvaamiseksi, mikäli sopimus on laadittu sisällöltään tai tarkoitukseltaan liian avoimesti tai epäselvästi. On ajateltavissa, että kun työsopimuksessa mainitaan osapuolten

tietojen lisäksi palkan suuruus, työaika, työn alkamisajankohta ja onko työsopimus määräaikainen, vaiko toistaiseksi voimassa oleva, niin asia siististi paketissa.

Edellä mainittujen seikkojen sisällyttäminen sopimukseen on jo kelpo alku, mutta hyvä työsopimus sisältää monta muutakin olennaista seikkaa. Esimerkiksi sovellettava työehtosopimus on syytä selvittää sekä mainita ja työsuhteen mahdollinen määräaikaisuus sekä koeaika asettaa puolestaan omat edellytyksensä sopimuslausekkeille.

Suosittelemme, että otat yhteyttä toimistoomme, jotta voimme varmistaa oikeuksiesi toteutumisen tulevassa työsuhteessasi.

Autamme mielellämme työsopimuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä esille mahdollisesti nousseissa erimielisyys- tai riitatilanteissa.

Mikäli te ette ole tehneet avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta, niin omaisuutenne jaetaan osituksessa. Mikäli teillä taas on avioehtosopimus, niin tällöin välillänne tehdään erottelu.

Ositus- tai erottelusopimus on yleensä sen osapuolille taloudellisesti erittäin tärkeä sekä merkityksellinen sopimus ja kummankin sopimusosapuolen oikeuksien turvaamiseksi sekä määrämuotoa edellyttävän sopimuksen sitovuuden varmistamiseksi on hyvin suositeltavaa, että käännytte sopimuksen laatimisessa toimistomme puoleen.

Perunkirjoitus on henkilön kuoleman jälkeen tehtävä toimitus, jossa selvitetään vainajan oikeudenomistajat sekä kuolinpesän varallisuustilanne eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Kopio perunkirjoituksessa laadittavasta perukirjasta on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Perunkirjoitustilaisuuteen on perintökaaren mukaan kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, joita ovat vainajan perilliset, yleistestamentin saaja sekä eloonjäänyt puoliso, mikäli puolison avio-oikeutta ei ole suljettu pois avioehtosopimuksella, ellei hän ole osakas perillisaseman tai yleistestamentin perusteella.

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, joiden tehtävänä on omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden kuolinhetken arvoon. Pesän ilmoittajana toimii puolestaan se henkilö, joka on parhaiten perehtynyt pesän tilanteeseen ja yleensä ilmoittajana toimii leski, avopuoliso tai joku perillisistä.

Perunkirjoituksessa tarvittavien asiakirjojen hankkiminen voi tuntua maallikosta työläältä, sillä yleensä on epäselvää mitä asiakirjoja tarvitaan ja mistä ne saa. Meille sen sijaan asiakirjojen hankkiminen on rutiinia, jonka johdosta tarvittavien asiakirjojen hankkiminen puolestasi onnistuu toimestamme helposti ja suhteellisen vähäisin kustannuksin. Luonnollisesti voimme myös ohjeistaa sinua tarvittavien asiakirjojen suhteen tai voit niin päättäessäsi tilata virka- ja saldotodistukset itse.

Sopimukset ja muut asiakirjat laaditaan meillä ammattitaitoisen ja oikeudellisen koulutuksen saaneen henkilön toimesta. Olemme havainneet, että kysymyksessä tarkoitettuja asiakirjoja tehdään välillä esimerkiksi kuolinpesän osakkaiden kesken itse tai hautaustoimistoilla ilman, että tekijällä olisi oikeudellista asiantuntijuutta asiakirjan laatimiseen, mistä on valittavan usein aiheutunut seurauksia, jotka ovat tulleet asiaan osallisille täysin yllätyksenä. Teettäessä perunkirjoituksen tai perinnönjaon meillä, saat myös perintöverokonsultoinnin ilman lisäkustannuksia.

Asuntokaupassa kaikki ei aina suju odotetulla tavalla ja kaupan kohdetta voi rasittaa esimerkiksi kosteusvaurio, homevaurio tai rakenteellinen virhe, joka tulee usein ikävänä yllätyksenä niin ostajalle kuin myyjällekin.

Virhe asuntokaupassa/kiinteistökaupassa vaikuttaa sekä myyjän että ostajan asemaan – myyjän vastuu ja ostajan vastuu määrittyvät juridista lähtökohdista, joka voi realisoitua asuntokaupan tai kiinteistökaupan purku-, vahingonkorvaus- tai hinnanalennusriitana käräjäoikeudessa.

Autamme asuntokauppoihin liittyvissä riskien hallinnassa, reklamaatioon vastaamisessa sekä osapuolten välisissä neuvotteluissa, joten Sinun tulisi ottaa yhteyttä toimistoomme oikeusasemasi selvittämiseksi ja reklamaatioon vastaamiseksi.

Jäikö vielä kysymyksiä?

Katso yhteystietomme!

ota yhteyttä!